Flottenadmiral Jean-Luc Lassard - Kommandierender Offizier meines Flagschiffs U.S.S. Galaxy - Enterprise D (Flotte: Forschungskreuzer [K6])